Strona g│ˇwna
 · Strona g│ˇwna · Instrukacja · Ustawa o BIP
szukaj:
dzi jest wtorek, 21 stycznia 2020
 · Szpital Powiatowy
 · Organizacja
 · Prawo lokalne
 · Informacje
 · Serwis
Ustawa o BIP

Tekst ustawy o BIP

 
Dz.U.01.112.1198 z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej.
(Dz. U. z dnia 8 pa┼║dziernika 2001 r.)

Rozdział 1

Przepisy og├│lne

Art. 1.
1. Ka┼╝da informacja o sprawach publicznych stanowi informacj─Ö publiczn─ů w rozumieniu ustawy i podlega udost─Öpnieniu na zasadach i w trybie okre┼Ťlonych w niniejszej ustawie.
2. Przepisy ustawy nie naruszaj─ů przepis├│w innych ustaw okre┼Ťlaj─ůcych odmienne zasady i tryb dost─Öpu do informacji b─Öd─ůcych informacjami publicznymi.

Art. 2.
1. Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
2. Od osoby wykonuj─ůcej prawo do informacji publicznej nie wolno ┼╝─ůda─ç wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Art. 3.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczeg├│lnie istotne dla interesu publicznego,
2) wgl─ůdu do dokument├│w urz─Ödowych,
3) dost─Öpu do posiedze┼ä kolegialnych organ├│w w┼éadzy publicznej pochodz─ůcych z powszechnych wybor├│w.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezw┼éocznego uzyskania informacji publicznej zawieraj─ůcej aktualn─ů wiedz─Ö o sprawach publicznych.

Art. 4.
1. Obowi─ůzane do udost─Öpniania informacji publicznej s─ů w┼éadze publiczne oraz inne podmioty wykonuj─ůce zadania publiczne, w szczeg├│lno┼Ťci:
1) organy władzy publicznej,
2) organy samorz─ůd├│w gospodarczych i zawodowych,
3) podmioty reprezentuj─ůce zgodnie z odr─Öbnymi przepisami Skarb Pa┼ästwa,
4) podmioty reprezentuj─ůce pa┼ästwowe osoby prawne albo osoby prawne samorz─ůdu terytorialnego oraz podmioty reprezentuj─ůce inne pa┼ästwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorz─ůdu terytorialnego,
5) podmioty reprezentuj─ůce inne osoby lub jednostki organizacyjne, kt├│re wykonuj─ů zadania publiczne lub dysponuj─ů maj─ůtkiem publicznym, oraz osoby prawne, w kt├│rych Skarb Pa┼ästwa, jednostki samorz─ůdu terytorialnego lub samorz─ůdu gospodarczego albo zawodowego maj─ů pozycj─Ö dominuj─ůc─ů w rozumieniu przepis├│w o ochronie konkurencji i konsument├│w.
2. Obowi─ůzane do udost─Öpniania informacji publicznej s─ů zwi─ůzki zawodowe i ich organizacje oraz partie polityczne.
3. Obowi─ůzane do udost─Öpniania informacji publicznej s─ů podmioty, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2, b─Öd─ůce w posiadaniu takich informacji.

Art. 5.
1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl─Ödu na prywatno┼Ť─ç osoby fizycznej lub tajemnic─Ö przedsi─Öbiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe┼éni─ůcych funkcje publiczne, maj─ůcych zwi─ůzek z pe┼énieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi─Öbiorca rezygnuj─ů z przys┼éuguj─ůcego im prawa.
3. Nie mo┼╝na, z zastrze┼╝eniem ust. 1 i 2, ogranicza─ç dost─Öpu do informacji o sprawach rozstrzyganych w post─Öpowaniu przed organami pa┼ästwa, w szczeg├│lno┼Ťci w post─Öpowaniu administracyjnym, karnym lub cywilnym, ze wzgl─Ödu na ochron─Ö interesu strony, je┼╝eli post─Öpowanie dotyczy w┼éadz publicznych lub innych podmiot├│w wykonuj─ůcych zadania publiczne albo os├│b pe┼éni─ůcych funkcje publiczne - w zakresie tych zada┼ä lub funkcji.
4. Ograniczenia dost─Öpu do informacji w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 3, nie naruszaj─ů prawa do informacji o organizacji i pracy organ├│w prowadz─ůcych post─Öpowania, w szczeg├│lno┼Ťci o czasie, trybie i miejscu oraz kolejno┼Ťci rozpatrywania spraw.

Rozdział 2

Dost─Öp do informacji publicznej

Art. 6.
1. Udost─Öpnieniu podlega informacja publiczna, w szczeg├│lno┼Ťci o:
1) polityce wewn─Ötrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu akt├│w normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) podmiotach, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej,
b) organizacji,
c) przedmiocie dzia┼éalno┼Ťci i kompetencjach,
d) organach i osobach sprawuj─ůcych w nich funkcje i ich kompetencjach,
e) strukturze w┼éasno┼Ťciowej podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3-5,
f) maj─ůtku, kt├│rym dysponuj─ů,
3) zasadach funkcjonowania podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1, w tym o:
a) trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
b) trybie dzia┼éania pa┼ästwowych os├│b prawnych i os├│b prawnych samorz─ůdu terytorialnego w zakresie wykonywania zada┼ä publicznych i ich dzia┼éalno┼Ťci w ramach gospodarki bud┼╝etowej i pozabud┼╝etowej,
c) sposobach stanowienia akt├│w publicznoprawnych,
d) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
e) stanie przyjmowanych spraw, kolejno┼Ťci ich za┼éatwiania lub rozstrzygania,
f) prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udost─Öpniania danych w nich zawartych,
4) danych publicznych, w tym:
a) tre┼Ť─ç i posta─ç dokument├│w urz─Ödowych, w szczeg├│lno┼Ťci: - tre┼Ť─ç akt├│w administracyjnych i innych rozstrzygni─Ö─ç, - dokumentacja przebiegu i efekt├│w kontroli oraz wyst─ůpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiot├│w j─ů przeprowadzaj─ůcych,
b) stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,
c) tre┼Ť─ç innych wyst─ůpie┼ä i ocen dokonywanych przez organy w┼éadzy publicznej,
d) informacja o stanie pa┼ästwa, samorz─ůd├│w i ich jednostek organizacyjnych,
5) maj─ůtku publicznym, w tym o:
a) maj─ůtku Skarbu Pa┼ästwa i pa┼ästwowych os├│b prawnych,
b) innych prawach maj─ůtkowych przys┼éuguj─ůcych pa┼ästwu i jego d┼éugach,
c) maj─ůtku jednostek samorz─ůdu terytorialnego oraz samorz─ůd├│w zawodowych i gospodarczych oraz maj─ůtku os├│b prawnych samorz─ůdu terytorialnego, a tak┼╝e kas chorych,
d) maj─ůtku podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodz─ůcym z zadysponowania maj─ůtkiem, o kt├│rym mowa w lit. a)-c), oraz po┼╝ytkach z tego maj─ůtku i jego obci─ů┼╝eniach,
e) dochodach i stratach sp├│┼éek handlowych, w kt├│rych podmioty, o kt├│rych mowa w lit. a)-c), maj─ů pozycj─Ö dominuj─ůc─ů w rozumieniu przepis├│w Kodeksu sp├│┼éek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,
f) długu publicznym,
g) pomocy publicznej,
h) ci─Ö┼╝arach publicznych.
2. Dokumentem urz─Ödowym w rozumieniu ustawy jest tre┼Ť─ç o┼Ťwiadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepis├│w Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub z┼éo┼╝ona do akt sprawy.

Art. 7.
1. Udost─Öpnianie informacji publicznych nast─Öpuje w drodze:
1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8,
2) udost─Öpniania, o kt├│rym mowa w art. 10 i 11,
3) wst─Öpu na posiedzenia organ├│w, o kt├│rych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i udost─Öpniania materia┼é├│w, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentuj─ůcych te posiedzenia. 2. Dost─Öp do informacji publicznej jest bezp┼éatny, z zastrze┼╝eniem art. 15.

Art. 8.
1. Tworzy si─Ö urz─Ödowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udost─Öpniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej".
2. Informacje publiczne s─ů udost─Öpniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
3. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowi─ůzane s─ů do udost─Öpniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o kt├│rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) i pkt 5. Podmioty, o kt├│rych mowa w zdaniu pierwszym, mog─ů udost─Öpnia─ç w Biuletynie Informacji Publicznej r├│wnie┼╝ inne informacje publiczne.
4. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s─ů obowi─ůzane do udost─Öpniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotycz─ůcych sposobu dost─Öpu do informacji publicznych b─Öd─ůcych w ich posiadaniu i nieudost─Öpnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. W przypadku wy┼é─ůczenia jawno┼Ťci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si─Ö zakres wy┼é─ůczenia, podstaw─Ö prawn─ů wy┼é─ůczenia jawno┼Ťci oraz wskazuje si─Ö organ lub osob─Ö, kt├│re dokona┼éy wy┼é─ůczenia, a w przypadku, o kt├│rym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie kt├│rego dokonano wy┼é─ůczenia jawno┼Ťci.
6. Podmioty udost─Öpniaj─ůce informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej s─ů obowi─ůzane do:
1) oznaczenia informacji danymi okre┼Ťlaj─ůcymi podmiot udost─Öpniaj─ůcy informacj─Ö,
2) podania w informacji danych okre┼Ťlaj─ůcych to┼╝samo┼Ť─ç osoby, kt├│ra wytworzy┼éa informacj─Ö lub odpowiada za tre┼Ť─ç informacji,
3) do┼é─ůczenia do informacji danych okre┼Ťlaj─ůcych to┼╝samo┼Ť─ç osoby, kt├│ra wprowadzi┼éa informacj─Ö do Biuletynu Informacji Publicznej,
4) oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udost─Öpnienia,
5) zabezpieczenia mo┼╝liwo┼Ťci identyfikacji czasu rzeczywistego udost─Öpnienia informacji.

Art. 9.
1. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw informatyzacji tworzy stron─Ö g┼é├│wn─ů Biuletynu Informacji Publicznej zawieraj─ůc─ů wykaz podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, wraz z odno┼Ťnikami umo┼╝liwiaj─ůcymi po┼é─ůczenie z ich stronami.
2. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, tworz─ů w┼éasne strony Biuletynu Informacji Publicznej, na kt├│rych udost─Öpniaj─ů informacje podlegaj─ůce udost─Öpnieniu w tej drodze.
3. Podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2, s─ů obowi─ůzane przekaza─ç ministrowi w┼éa┼Ťciwemu do spraw informatyzacji informacje niezb─Ödne do zamieszczenia na stronie, o kt├│rej mowa w ust. 1.
4. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw informatyzacji:
1) gromadzi i udost─Öpnia adresy wskazuj─ůce strony Biuletynu Informacji Publicznej tworzone przez podmioty, o kt├│rych mowa w art. 4 ust. 1 i 2,
2) gromadzi i udostępnia dane o liczbie pobrań stron, o których mowa w pkt 1,
3) udost─Öpnia nieodp┼éatnie przyk┼éadowe oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do tworzenia stron w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z wymaganiami okre┼Ťlonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 lub kody ┼║r├│d┼éowe tego oprogramowania.
5. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw informatyzacji okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:
1) szczeg├│┼éowe wymagania dotycz─ůce uk┼éadu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczeg├│lno┼Ťci:
a) strukturę strony głównej, o której mowa w ust. 1,
b) standardy struktury stron, o kt├│rych mowa w ust. 2,
2) zakres i tryb przekazywania informacji, o kt├│rych mowa w ust. 3,
3) wymagania dotycz─ůce zabezpieczania tre┼Ťci informacji publicznych udost─Öpnianych w Biuletynie Informacji Publicznej
- maj─ůc na wzgl─Ödzie sprawno┼Ť─ç i jednolito┼Ť─ç dzia┼éania systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, a tak┼╝e uwzgl─Ödniaj─ůc konieczno┼Ť─ç r├│wnego traktowania rozwi─ůza┼ä informatycznych oraz potrzeb─Ö umo┼╝liwienia realizacji prawa do stosowania przez podmioty obowi─ůzane do przekazywania informacji oprogramowania bez konieczno┼Ťci ponoszenia dodatkowych koszt├│w z tytu┼éu op┼éat licencyjnych.

Art. 10.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Art. 11.
Informacja publiczna mo┼╝e by─ç udost─Öpniana:
1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
2) przez zainstalowane w miejscach, o kt├│rych mowa w pkt 1, urz─ůdzenia umo┼╝liwiaj─ůce zapoznanie si─Ö z t─ů informacj─ů.

Art. 12.
1. Informacje publiczne udost─Öpniane w spos├│b, o kt├│rym mowa w art. 10 i 11, s─ů oznaczane danymi okre┼Ťlaj─ůcymi podmiot udost─Öpniaj─ůcy informacj─Ö, danymi okre┼Ťlaj─ůcymi to┼╝samo┼Ť─ç osoby, kt├│ra wytworzy┼éa informacj─Ö lub odpowiada za tre┼Ť─ç informacji, danymi okre┼Ťlaj─ůcymi to┼╝samo┼Ť─ç osoby, kt├│ra udost─Öpni┼éa informacj─Ö, oraz dat─ů udost─Öpnienia.
2. Podmiot udost─Öpniaj─ůcy informacj─Ö publiczn─ů jest obowi─ůzany zapewni─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç:
1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub
2) przes┼éania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany no┼Ťnik informacji.

Art. 13.

1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Je┼╝eli informacja publiczna nie mo┼╝e by─ç udost─Öpniona w terminie okre┼Ťlonym w ust. 1, podmiot obowi─ůzany do jej udost─Öpnienia powiadamia w tym terminie o powodach op├│┼║nienia oraz o terminie, w jakim udost─Öpni informacj─Ö, nie d┼éu┼╝szym jednak ni┼╝ 2 miesi─ůce od dnia z┼éo┼╝enia wniosku.

Art. 14.
1. Udost─Öpnianie informacji publicznej na wniosek nast─Öpuje w spos├│b i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba ┼╝e ┼Ťrodki techniczne, kt├│rymi dysponuje podmiot obowi─ůzany do udost─Öpnienia, nie umo┼╝liwiaj─ů udost─Öpnienia informacji w spos├│b i w formie okre┼Ťlonych we wniosku.
2. Je┼╝eli informacja publiczna nie mo┼╝e by─ç udost─Öpniona w spos├│b lub w formie okre┼Ťlonych we wniosku, podmiot obowi─ůzany do udost─Öpnienia powiadamia pisemnie wnioskodawc─Ö o przyczynach braku mo┼╝liwo┼Ťci udost─Öpnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki spos├│b lub w jakiej formie informacja mo┼╝e by─ç udost─Öpniona niezw┼éocznie. W takim przypadku, je┼╝eli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie z┼éo┼╝y wniosku o udost─Öpnienie informacji w spos├│b lub w formie wskazanych w powiadomieniu, post─Öpowanie o udost─Öpnienie informacji umarza si─Ö.

Art. 15.
1. Je┼╝eli w wyniku udost─Öpnienia informacji publicznej na wniosek, o kt├│rym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowi─ůzany do udost─Öpnienia ma ponie┼Ť─ç dodatkowe koszty zwi─ůzane ze wskazanym we wniosku sposobem udost─Öpnienia lub konieczno┼Ťci─ů przekszta┼écenia informacji w form─Ö wskazan─ů we wniosku, podmiot ten mo┼╝e pobra─ç od wnioskodawcy op┼éat─Ö w wysoko┼Ťci odpowiadaj─ůcej tym kosztom.
2. Podmiot, o kt├│rym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia wniosku, powiadomi wnioskodawc─Ö o wysoko┼Ťci op┼éaty. Udost─Öpnienie informacji zgodnie z wnioskiem nast─Öpuje po up┼éywie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba ┼╝e wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udost─Öpnienia informacji albo wycofa wniosek.

Art. 16.
1. Odmowa udost─Öpnienia informacji publicznej oraz umorzenie post─Öpowania o udost─Öpnienie informacji w przypadku okre┼Ťlonym w art. 14 ust. 2 przez organ w┼éadzy publicznej nast─Öpuj─ů w drodze decyzji.
2. Do decyzji, o kt├│rych mowa w ust. 1, stosuje si─Ö przepisy Kodeksu post─Öpowania administracyjnego, z tym ┼╝e:
1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Art. 17.
1. Do rozstrzygni─Ö─ç podmiot├│w obowi─ůzanych do udost─Öpnienia informacji, nieb─Öd─ůcych organami w┼éadzy publicznej, o odmowie udost─Öpnienia informacji oraz o umorzeniu post─Öpowania o udost─Öpnienie informacji przepisy art. 16 stosuje si─Ö odpowiednio.
2. Wnioskodawca mo┼╝e wyst─ůpi─ç do podmiotu, o kt├│rym mowa w ust. 1, o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje si─Ö odpowiednio przepisy dotycz─ůce odwo┼éania.

Art. 18.
1. Posiedzenia kolegialnych organ├│w w┼éadzy publicznej pochodz─ůcych z powszechnych wybor├│w s─ů jawne i dost─Öpne.
2. Posiedzenia kolegialnych organ├│w pomocniczych organ├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1, s─ů jawne i dost─Öpne, o ile stanowi─ů tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.
3. Organy, o kt├│rych mowa w ust. 1 i 2, s─ů obowi─ůzane zapewni─ç lokalowe lub techniczne ┼Ťrodki umo┼╝liwiaj─ůce wykonywanie prawa, o kt├│rym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miar─Ö potrzeby zapewnia si─Ö transmisj─Ö audiowizualn─ů lub teleinformatyczn─ů z posiedze┼ä organ├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1.
4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1 i 2, z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom.

Art. 19.
Organy, o kt├│rych mowa w art. 18 ust. 1 i 2, sporz─ůdzaj─ů i udost─Öpniaj─ů protoko┼éy lub stenogramy swoich obrad, chyba ┼╝e sporz─ůdz─ů i udost─Öpni─ů materia┼éy audiowizualne lub teleinformatyczne rejestruj─ůce w pe┼éni te obrady.

Art. 20.
Przepisy art. 18 i 19 stosuje si─Ö odpowiednio do pochodz─ůcych z powszechnych wybor├│w kolegialnych organ├│w jednostek pomocniczych jednostek samorz─ůdu terytorialnego i ich kolegialnych organ├│w pomocniczych.

Art. 21.
Do skarg rozpatrywanych w post─Öpowaniu o udost─Öpnienie informacji publicznej stosuje si─Ö, z zastrze┼╝eniem przypadku, o kt├│rym mowa w art. 22, przepisy o Naczelnym S─ůdzie Administracyjnym, z tym ┼╝e:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg─Ö nast─Öpuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skarg─Ö rozpatruje si─Ö w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzi─ů na skarg─Ö.

Art. 22.
1. Podmiotowi, kt├│remu odm├│wiono prawa dost─Öpu do informacji publicznej ze wzgl─Ödu na wy┼é─ůczenie jej jawno┼Ťci z powo┼éaniem si─Ö na ochron─Ö danych osobowych, prawo do prywatno┼Ťci oraz tajemnic─Ö inn─ů ni┼╝ pa┼ästwowa, s┼éu┼╝bowa, skarbowa lub statystyczna, przys┼éuguje prawo wniesienia pow├│dztwa do s─ůdu powszechnego o udost─Öpnienie takiej informacji.
2. Podmiot, kt├│rego dotyczy wy┼é─ůczenie informacji publicznej, ma interes prawny w przyst─ůpieniu w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej.
3. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do orzekania w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 1, jest s─ůd rejonowy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö podmiotu, kt├│ry odm├│wi┼é udost─Öpnienia informacji publicznej.

Art. 23.
Kto, wbrew ci─ů┼╝─ůcemu na nim obowi─ůzkowi, nie udost─Öpnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno┼Ťci albo pozbawienia wolno┼Ťci do roku.

Rozdział 3

Przepisy o zmianie przepis├│w obowi─ůzuj─ůcych, przepisy przej┼Ťciowe i ko┼äcowe

Art. 24.
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 90, poz. 999) wprowadza si─Ö nast─Öpuj─ůce zmiany:
1) dodaje si─Ö art. 3a w brzmieniu:
"Art. 3a. W zakresie prawa dost─Öpu prasy do informacji publicznej stosuje si─Ö przepisy ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o dost─Öpie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).";
2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Przedsi─Öbiorcy i podmioty niezaliczone do sektora finans├│w publicznych oraz niedzia┼éaj─ůce w celu osi─ůgni─Öcia zysku s─ů obowi─ůzane do udzielenia prasie informacji o swojej dzia┼éalno┼Ťci, o ile na podstawie odr─Öbnych przepis├│w informacja nie jest obj─Öta tajemnic─ů lub nie narusza prawa do prywatno┼Ťci.",
b) skre┼Ťla si─Ö ust. 2,
c) w ust. 3 wyrazy "Na ┼╝─ůdanie redaktora naczelnego" zast─Öpuje si─Ö wyrazami "W przypadku odmowy udzielenia informacji, na ┼╝─ůdanie redaktora naczelnego,"
d) skre┼Ťla si─Ö ust. 5 i 6;
3) w art. 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Rada Ministr├│w, w drodze rozporz─ůdzenia, okre┼Ťla organizacj─Ö i zadania rzecznik├│w prasowych w urz─Ödach organ├│w administracji rz─ůdowej."

Art. 25.
1. Do spraw z zakresu dost─Öpu do informacji publicznej, niezako┼äczonych w dniu wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy ostatecznym albo prawomocnym rozstrzygni─Öciem, stosuje si─Ö przepisy niniejszej ustawy.
2. Podmioty s─ů obowi─ůzane w sprawach, o kt├│rych mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, udost─Öpni─ç informacj─Ö publiczn─ů albo wyda─ç decyzj─Ö o odmowie udost─Öpnienia informacji.

Art. 26.
Ustawa wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj─ůtkiem przepisu art. 8 ust. 3, kt├│ry odno┼Ťnie do na┼éo┼╝onego obowi─ůzku udost─Öpniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych w zakresie, o kt├│rym mowa w:
1) art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 lit. e) oraz pkt 4 lit. a) tiret drugie, lit. c) i d) - wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 24 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy,
2) art. 6 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a)-d) i lit. f) - wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 18 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy,
3) art. 6 ust. 1 pkt 5 - wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 36 miesi─Öcy od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.
Data powstania: 2006-02-28
Data dodania: 2006-02-28
Artyku│ czytano 3427 razy
Doda│: Jacek Zwierzykowski
Za│▒czniki
Tytu│ Data dodania Doda│
Ustawa o BIP (23.doc) 2006-02-28 Jacek Zwierzykowski
Rozporz─ůdzenie MSWiA w sprawie BIP (24.doc) 2006-02-28 Jacek Zwierzykowski

Zmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmieni│
Dodanie za┼é─ůcznika strony "Ustawa o BIP" 2006-02-28 Jacek Zwierzykowski
Dodanie za┼é─ůcznika strony "Ustawa o BIP" 2006-02-28 Jacek Zwierzykowski
Dodanie strony "Ustawa o BIP " 2006-02-28 Jacek Zwierzykowski

Administrator: Krzysztof Kostka, , tel.: 67 282 67 29, fax.:
© eBIP.info kontakt z obs│ug╣ techniczn╣